1. VOA英语学习网
  2. 设首页|英语四级|英语六级|英语日记|英文自我介绍|英语话剧剧本
  3. 打包下载 | VOA打包 | BBC打包 | 日语 韩语
  4. 手机版
  1. 英语学习网站推荐
  2. 剑桥英语考试认证
  3. 外教口语面对面课程
最新更新的听力音频打包列表
VOA慢速打包2018年01月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3520.html
VOA常速打包2018年01月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3519.html
BBC听力打包2018年01月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3516.html
CNN英语打包2018年01月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3517.html
CRI英语打包2017年02月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170304/3406.html
NPR英语打包2018年01月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3518.html
最新qile177音频打包列表
2018年01月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3520.html
2017年12月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180107/3502.html
2017年11月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171205/3497.html
2017年10月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171106/3492.html
2017年09月qile177听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171007/3487.html
最新VOA常速英语音频打包列表
2018年01月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3519.html
2017年12月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180107/3501.html
2017年11月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171205/3496.html
2017年10月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171106/3491.html
2017年09月VOA常速英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171007/3486.html
最新BBC英语音频打包列表
2018年01月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3516.html
2017年12月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180107/3498.html
2017年11月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171205/3493.html
2017年10月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171106/3488.html
2017年09月BBC英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171007/3483.html
最新CNN英语音频打包列表
2018年01月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3517.html
2017年12月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180107/3499.html
2017年11月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171205/3494.html
2017年10月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171106/3489.html
2017年09月CNN英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171007/3484.html
最新CRI英语音频打包列表
2017年02月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170304/3406.html
2017年01月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170208/3382.html
2016年12月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170103/3374.html
2016年11月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20161202/3370.html
2016年10月CRI英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20161104/3314.html
最新NPR英语音频打包列表
2018年01月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180203/3518.html
2017年12月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20180107/3500.html
2017年11月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171205/3495.html
2017年10月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171106/3490.html
2017年09月NPR英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20171007/3485.html
VOA英语网在线收听资源推荐(每天更新、可在线收听)
qile177在线收听http://www.tingvoa.com/SpecialEnglish/
VOA常速英语在线收听http://www.tingvoa.com/StandardEnglish/
BBC NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/BBC/
CNN NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/CNN/
CRI NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/CRI/
NPR NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/NPR/
AP NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/AP/
ABC NEWS在线收听http://www.tingvoa.com/ABC/
其他英语资料下载
2016年《60秒科学(科学美国人)》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170219/3402.html
2016年《艾伦(EllenShow)脱口秀》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170219/3401.html
2016年《VOA每日英语》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170219/3400.html
2016年《美国总统奥巴马每周电台演讲》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170217/3399.html
2016年《PBS高端访谈》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170217/3398.html
2016年《美国习惯用语》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170217/3397.html
2016年《NEWS Plus慢速英语》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170217/3396.html
2016年《经济学人(The Economist)》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170217/3395.html
2016年《NBC Nightly News Podcast》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170216/3394.html
2016年《福克斯新闻》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170216/3393.html
2016年《Learning English Broadcast》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170216/3392.html
2016年《新奇事件簿》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170216/3391.html
2016年《How to Use a Word》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170216/3390.html
2016年《密歇根电台新闻》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170214/3389.html
2016年《AP News一分钟新闻》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170214/3388.html
2016年《学个词Learn a Word》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170214/3387.html
2016年《ABC新闻快递》英语听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170214/3386.html
2016年《地道美语听力播客》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20170214/3385.html
2015年《VOA每日英语》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20160329/3192.html
2015年《VOA一分钟英语》听力音频打包下载http://www.tingvoa.com/html/20160329/3191.html